Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Näringsutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018–05–15

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 2

Information från Business Sweden

Verkställande direktör Ylva Berg, informerade om verksamheten.

Vid sammanträdet närvarade även Vice President Marcom & Digitalisation Charlotte Rylmé och Senior Project Manager Government Affairs Cecilia Schartau, Business Sweden.

§ 3

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning (NU21)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:241 om tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning.

Ärendet bordlades.

§ 4

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen (NU27)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:251 om solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen.

Ärendet bordlades.

§ 5

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:179 om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Planerade sammanträden

Utskottet beslutade att sammanträdet den 7 juni ska starta kl. 11.00.

Utskottet beslutade att det planerade sammanträdet den 30 augusti flyttas till den 23 augusti.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 17 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 17 maj 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:26

§ 1

§ 2-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

O

Lise Nordin (MP)

O

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Maria Weimer (L)

X

X

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Sofia Fölster (M)

Karl Längberg (S)

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

O

O

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

O

O

O

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.