Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Skatteutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-05-15

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 4

En omreglerad spelmarknad (SkU11y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2017/18:220 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SkU11y.

V-ledamoten anmälde avvikande mening.

§ 5

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (SkU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:187 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Redovisning av skatteutgifter 2018 (SkU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:98 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

2018 års ekonomiska vårproposition (SkU8y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Vårändringsbudget för 2018 (SkU9y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (SkU12y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Årsredovisningen för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 maj 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:26

§ 1–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (-)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Jörgen Warborn (M)

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

X

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-04-18