Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Trafikutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-05-15

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Information om inlands- och kustsjöfart samt farledsavgifter


Generaldirektör Katarina Norén från Sjöfartsverket, vd Rikard Engström och Fredrik Larsson vid föreningen Svensk sjöfart och Per-Erik Holmberg från Rise informerade om inlands- och kustsjöfart samt farledsavgifter.

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

Väg- och fordonsfrågor (TU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

En möjlighet till körkortslån (TU19)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:161 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

En sammanhållen budgetprocess

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 förslagspunkten 2 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 maj 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:26

§ 1-8

§ 9

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-05-15 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:26

Skrivelse angående vätgasens möjligheter Ja
dnr: 1898-2017/18, privatperson, Lidingö.

Skrivelse angående klagomål om Trafikverkets trafik-

inspektör Ja
dnr: 1896-2017/18, privatperson, Lidingö

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.