Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018–03-15

TID

09:30–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför FAC från kabinettssekreterare Annika Söder, tf. europakorrespondent Martin Rahm, bitr. europakorrespondent Anna Uggla, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 3

Säkerhetspolitik (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Beslut om närvaro

Utskottet medgav att ledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S), Carina Ohlsson (S), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Jennie Åfeldt (SD), Lars-Åke Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Rickard Persson (MP), Mathias Tegnér (S), Maria Abrahamsson (M) och Paula Bieler (SD) samt tjänstemän från socialförsäkringsutskottet fick närvara vid punkt 5 på föredragningslistan.

§ 5

Globalt migrationsramverk (GCM)

Information om globalt migrationsramverk (GCM) från statssekreterare Lars Westbratt, ambassadör Hans Lundborg, departementssekreterare Antonia Hultin, departementssekreterare Cecilia Grabos och politiskt sakkunnig Anna Tillander, samtliga från Justitiedepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Mellanöstern och Nordafrika (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)

Utskottet inledde behandlingen av redogörelse 2017/18:RS3.

Ärendet bordlades.

§ 8

Den parlamentariska församlingen för Unionen för medelhavet
(PA-UfM)
(UU17)

Utskottet inledde behandlingen av redogörelse 2017/18:RS2.

Ärendet bordlades.

§ 9

Beslut om utskottsresor

Utskottet beslutade om utskottsresor till Köpenhamn och Paris (3–6 april), London (21–22 maj), Wien (8–9 maj) och Berlin (4–5 juni). Syftet med samtliga resor är att fördjupa utskottets kunskaper om EU:s framtida utveckling sedd i ljuset av Brexit samt utvecklingen inom det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och övriga frågor inom utrikesutskottets beredningsområde genom besök och utbyten med representanter för parlament, regeringsföreträdare och tankesmedjor. För besöket i Berlin tillkommer syfte att fördjupa utskottets kunskaper samt få besök och utbyten kring det östliga partnerskapet. För besöket i Wien tillkommer syfte att fördjupa utskottets kunskaper samt få besök och utbyten kring dels det kommande EU-ordförandeskapet, dels organisationen OSSE. För besöket i Köpenhamn tillkommer önskemål om besök och utbyten med representanter för Nordiska ministerrådet och FN. För besöket i Paris tillkommer önskemål om besök och utbyte med OECD/DAC.

Delegationer för utskottsresorna:

Köpenhamn och Paris 3-6 april: Sofia Arkelsten (delegationsledare), (M) Markus Wiechel (SD), Margareta Cederfelt (M), Valter Mutt (MP), Sofia Damm (KD) och Sotiris Delis (M).Wien 8-9 maj: Jonas Jacobsson Gjörtler (delegationsledare) (M), Markus Wiechel (SD), Fredrik Malm (L), Yasmine Posio Nilsson (V) och Anders Österberg (S). London 21-22 maj: Kenneth G Forslund (delegationsledare) (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Olle Thorell (S), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Emilia Töyrä (S) och Marie-Louise Rönnmark (S). Berlin 4-5 juni: Kenneth G Forslund (delegationsledare) (S), Sofia Arkelsten (M), Sotiris Delis (M), Krister Örnfjäder (S) och Maria Andersson Willner (S)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20 till justitieutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 11

Begäran om att ta del av vissa handlingar

Utrikesutskottet diskuterade frågan om begäran om utlämnande av utvärderingsrapport om säkerhetsrådskampanjen och beslutade att bordlägga frågan.

§ 12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– föredragning om arbetet i FN:s säkerhetsråd har flyttats från dagens
sammanträde till 22 mars.

– utskottet behöver ta reservdagen den 20 mars i anspråk för en
föredragning om Sveriges bistånd till den palestinska myndigheten.
Föredragningen lämnas avdelningschef och assisterande
generaldirektör Göran Holmqvist, Sida.

Utskottet beslutades om att utskottet håller avslutningsmiddag för mandatperioden tisdagen den 12 juni på kvällen.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11:00.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 20 mars 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:26

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-5

§ 6-10

§ 11-12

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

O

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

X

X

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande