Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Civilutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018-04-17

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:26.

§ 2

En ny lag om företagshemligheter (CU24)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:200.

Ärendet bordlades.

§ 3

En ny lag om ekonomiska föreningar (CU25)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:185 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (CU4y)

Utskottet behandlade yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet justerade yttrande CU4y.

§ 5

Modernare adoptionsregler (CU14)

Utskottet beslutade att ge socialutskottet tillfälle att senast den 3 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:121 och motioner i de delar som berör socialutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att hålla utskottssammanträde den 3 maj kl. 8.45.

Inbjudan till ledamöter att delta i socialutskottets sammanträde den 19 april kl. 9.30 under punkten som gäller information från bl.a. Justitiedepartementet om prop. 2017/18:155.

Kanslichefen påminde om Veterandagen den 16 maj kl. 14.30-15.30 i civilutskottets sessionssal RÖ7-41.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 26 april 2018 kl. 9.30.Vid protokollet

Justeras den 26 april 2018

Johan LöfstrandCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:27

§ 1-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

-

-

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

-

-

Lars Beckman (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Åsa Eriksson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande