Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Kulturutskottets protokoll 2017/18:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

Tisdagen den 15 maj 2018

TID

Kl. 11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:26 av den 3 maj 2018.

§ 2

En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)

Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:164 och följdmotioner (jfr prot. 2017/18:24.2 och 2017/18:25.5).

Utskottet fattade beslut i ärendet.

Betänkande 2017/18:KrU9 justerades.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om ungdomars roll i uppbyggnaden av ett tryggt, sammanhållet och harmoniskt samhälle i Europa.


Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 1921-2017/18) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna. Unga har en viktig roll att spela vad gäller att skapa trygga och sammanhållna samhällen. Regeringen ser positivt på att öka ungdomars engagemang i de utmaningar samhället står inför. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på ungdomsområdet så som den är uttryckt i artiklarna 165 och 166 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Det är viktigt att inkludera ungdomar i samhället för att säkra stabilitet i samtid och framtid. Dock håller vi inte med om det resonemang som förs i rådsslutsatserna, och ser inte ett tydligt samband att pluralistiska samhällen skulle leda till stabilare eller mer fredliga samhällen. Det är viktigt att skapa sammanhållning och trygghet i sin egen kultur, för att bygga självförtroende, och på så vis styrka att möta andra kulturer med värdighet och respekt. Det ger även de som bosätter sig i andra länder än sitt ursprungsland att förstå kulturen i det nya landet och anpassa sig efter det aktuella landets rådande normer och värderingar.

I och med att vi inte instämmer i det resonemang som förs i dokumenteten kan vi inte instämma i regeringens föreslagna ståndpunkt rörande rådsslutsatserna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndehandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om ungdomars roll när de demografiska utmaningarna i Europeiska unionen ska tacklas


Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 1922-2017/18) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna. Rörligheten av arbetskraft kommer att öka i takt med ökad digitalisering och teknikutveckling i samhället. Gruppen ungdomar är heterogen med olika identiteter, viljor och intressen och denna mångfald ska bejakas. Unga bör röra sig fritt för att utveckla sig ytterligare och relevanta aktörer göra det attraktivt för dem att återvända eller på annat sätt bidra till ursprungslandet liksom till mottagandelandet. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på ungdomsområdet så som den är uttryckt i artiklarna 165 och 166 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna är positiva till utbyte av idéer och erfarenheter på ungdomsområdet, men vill betona att ungdomspolitiken till fullo ska vara en nationell angelägenhet. Vi ställer oss inte bakom några former av viljeinriktningar som syftar till att skapa en konstgjord europeisk identitet, och anser inte att effekter som åsyftar att skapa en sådan identitet bör används för att motivera insatser på ungdoms-området, utan insatser ska motiveras utifrån de effekter de har för ungdomars situation.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade nämndehandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om framtida prioriteringar för ramverket för EU-samarbete på ungdomsområdet inför ministerrådsmötet den 22 maj 2018 (dnr 1955-2017/18).

Under denna punkt närvarade nämndehandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli.

§ 6

En omreglerad spelmarknad (KrU8)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad och motioner från allmänna motionstiden 2017/18 samt följdmotioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2017/18:99 för 2018 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

SD-ledamöterna anmälde att det bör antecknas i protokollet att de anser att motion 2017/18:4163 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) ska tillstyrkas.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition i de delar som berör kulturutskottets berednings-område.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till konstitutions-utskottet.

M-ledamöterna anmälde att det bör antecknas i protokollet att de anser att motion 2017/18:4162 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) ska tillstyrkas.

SD-ledamöterna anmälde att det bör antecknas i protokollet att de anser att motion 2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) ska tillstyrkas.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101 Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:101 Årsredovisning för staten 2017 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1899-2017/18).

§ 11

Övriga frågor

Kanslichefen anmälde att regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället har lämnats till riksdagen.


Skrivelsen kommer att behandlas av riksdagen under nästa riksmöte.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 17 maj 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:27

– – – §§

1–2

3–6

7–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

N

N

Örnebjär, Christina (L)

D

D

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

D

Ali, Amne (S)

N

N

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

D

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande