Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018-04-17

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny föredragande

Ordförande hälsade Sigrid Malmström välkommen som ny föredragande i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 2

Avfall och kretslopp (MJU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om avfall och kretslopp.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU15 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (M,C,L,KD)

under punkt 1

nationella och EU-gemensamma åtgärder för en cirkulär ekonomi,

- (C)

- ” - 2

globala åtgärder för en cirkulär ekonomi,

- (M) (C)

- ” - 3

åtgärder för en cirkulär ekonomi inom livsmedelsproduktionen,

- (SD)

- ” - 4

ett stärkt producentansvar,

- (S,MP,V)

- ” - 5

utredning om införandet av producentansvar för fler produktgrupper,

- (C,V)

- ” - 6

ekodesignkrav på textilier,

- (C,V)

- ” - 7

utredning om märkning av produkters förväntade livslängd,

- (SD) (C) (L)

- ” - 8

övergripande främjandeåtgärder för materialåtervinning,

- (SD)

- ” - 9

regler för materialåtervinning

- (SD,C,KD)

- ” - 10

mål för insamling och återvinning av textilier,

- (V)

- ” - 11

åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av batterier och fordon m.m.,

- (SD) (C) (V) (L)

- ” - 12

minskad förbrukning och spridning av plast,

- (M,C,L,KD)

- ” - 13

nedskräpning av tobaksprodukter m.m.


M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om långlivade organiska föroreningar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 144.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Veterandag 16 maj 2018

Utskottet beslutade att ta emot före detta riksdagsledamöter i utskottets sessionssal under den s.k. veterandagen onsdagen den 16 maj 2018
kl. 14.30–15.30.

Följande ledamöter anmälde sitt deltagande:

Åsa Westlund (S), Isak From (S), Johan Hultberg (M), Sara Karlsson (S), Åsa Coenraads (M) och ev. Magnus Oscarsson (KD).

§ 5

Information om kommande Jordbruks- och fiskeråd i maj och juli

Kanslichefen meddelade att skriftlig information ska skickas ut den 8 maj inför Jordbruks- och fiskerådet den 14 maj. Likaså ska det skickas ett skriftligt utskick den 10 juli inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 juli.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 april 2018


Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:27

§ 1 – 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

Runar Filper (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

X

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

X

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande