Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Näringsutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018–05–17

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:26.

§ 2

Information inför rådet för utrikes frågor (handel)

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 22 maj.

Vid sammanträdet närvarade även kansliråden Mikael Anzén och Hilda Sandberg, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, departementssekreterarna Najat Abbas, Christina Weibull och Christoffer Waldemarsson, Utrikesdepartementet.

§ 3

Information om vissa övriga handelsfrågor

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information om effekter på handel av USA:s beslut att dels lämna kärnenergiavtalet med Iran, dels införa skyddstullar på stål och aluminium.

Vid sammanträdet närvarade även kansliråden Mikael Anzén och Hilda Sandberg, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, departementssekreterarna Najat Abbas, Christina Weibull och Christoffer Waldemarsson, Utrikesdepartementet.

§ 4

Energipolitikens inriktning (NU22)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:228 om energipolitikens inriktning och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 5

Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:172 om Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 22 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 22 maj 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:27

§ 1

§ 2-3

§ 4

§5-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

O

O

O

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

O

X

Lise Nordin (MP)

O

O

X

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Maria Weimer (L)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

X

Karl Längberg (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

O

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

O

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

O

O

X

O

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

X

X

X

X

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.