Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Trafikutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018-05-17

TID

10.00 – 10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:26.

Sjöfartsfrågor (TU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:166 och motioner.

Ärendet bordlades.

Taxifrågor (TU17)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:239 och motioner.

Ärendet bordlades.

Hållbar stadsutveckling

Utskottet behandlade frågan om yttrande till civilutskottet över skrivelse 2017/18:230 och motioner.

Ärendet bordlades.

Interparlamentarisk konferens om transeuropeiska nätverk

Utskottet behandlade frågan om deltagande i TRAN-utskottets konferens den 20 juni 2018. Utskottet beslutade om att Erik Ottoson (M) och Per Klarberg (SD) ska företräda utskottet vid konferensen.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Utskottet beslutade om att bjuda in infrastrukturminister Tomas Eneroth och företrädare för Trafikverket för att lämna information med anledning av dels den senaste tidens störningar i järnvägstrafiken, dels beskedet om Nextjets konkursansökan.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 maj 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:27

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-7

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

O

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

O

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-05-17 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:27

Skrivelse angående Telias service till kunderna Ja
dnr: 1939-2017/18, privatperson, Blekinge