Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Civilutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-04-26

TID

9.30–10:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdesystemet (CU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:134.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU23.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:135.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU22.

Digitalisering av grundkarta och detaljplaner (CU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:132.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU28.

Fråga om utskottsinitiativ

M-, C-, L- och KD - ledamöterna föreslog att utskottet ska ta ett initiativ i enlighet med vad som anges i bilaga 2 till protokollet.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Beslut om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, KOM(2017) 637.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt om kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, KOM(2017) 637.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 1797-2017/18).

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. informerade om kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, KOM(2015) 634.

Vid informationen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:210 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (CU27)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 17 maj 2018 yttra sig över prop. 2017/18:210 och en motion i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§ 11

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav (CU34)

§ 12

Utskottet behandlade proposition 2017/18:167.

Ärendet bordlades.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Utskottet behandlade fråga om yttrande till näringsutskottet över prop. 2017/18:179.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:CU6y.

M-, L- och KD - ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

Kommissionens förslag till förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Utskottet subsidiaritetsprövade KOM(2018) 96.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare


Program inför den offentliga utfrågningen den 3 maj 2018 delades vid bordet.

Övriga frågor

Fråga om deltagande i samband med ungdomsparlamentets studiebesök i riksdagen den 31 maj 2018 togs upp.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 3 maj 2018 kl. 08:45.

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018

Caroline Szyber
CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:28

§ 1-5

§ 6-16

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Ola Johansson (C)

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Åsa Eriksson (S)

X

X

Thomas Finnborg (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Ewa Thalén Finné (M)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

CIVILUTSKOTTET – – – – Bilaga 2

till protokoll 2017/18:28

Utskottsinitiativ angående Boverkets regler för rumsvärmare

Bakgrund och sammanfattning

Boverkets nya regler för rumsvärmare träder i kraft 1 juli 2018. De nya reglerna omfattar hårdare kravnivåer för utsläpp från fastbränsleanordningar som bland annat omfattar rumsvärmare som kaminer och vedspisar. De strängare kravnivåerna för utsläpp för rumsvärmare som Boverket nu inför baseras på ekodesigndirektivet från EU. Boverket har klargjort att de nya kravnivåerna för utsläpp även ska tillämpas vid nyinstallation av begagnade rumsvärmare. Det här är en långtgående reglering som träffar långt utanför det fält ekodesigndirektivet är avsedd att reglera, nämligen nytillverkade produkter.

Istället för att enbart reglera kravnivåerna för nytillverkade rumsvärmare som installeras för första gången har boverket utformat sina regler på ett sådant sätt att den även träffar begagnade rumsvärmare som installeras på nytt, exempelvis i ett hus som redan har en murstock men där rumsvärmaren sedan tidigare har avlägsnats. Vi menar att det är rimligt att ställa höga miljökrav på nytillverkade produkter. Kraven på ren förbränning hos nytillverkade rumsvärmare ska vara högt ställda. Samtidigt är det viktigaste för minsta möjliga miljöpåverkan vid eldning ett korrekt handhavande av utrustningen. En modern rumsvärmare kan felaktigt använd vara en betydligt större miljöbov än en gammal rumsvärmare som används korrekt med rätt bränsle. Miljöarbetet bör därför också präglas tydligt informationsgivning till den som nyinstallerar en rumsvärmare.

Ekodesigndirektivet har inte som ändamål att reglera begagnade produkter, utan syftar till att reglera nya produkter som släpps ut på marknaden för första gången. Genom sin föreslagna reglering har Boverket gått väsentligt längre i implementeringen av de nya EU-bestämmelserna än vad som är både skäligt och nödvändigt.

De svenska regler som träder i kraft fullt ut 1/7 2018 kommer försvåra och nästintill att omöjliggöra åter- och nyinstallation av äldre vedspisar och kaminer som inte når upp till de nya kraven. Vilket också framgår av de förhandsbesked många kommuner lämnat kring hur de kommer att tillämpa Boverkets nya riktlinjer. Det här innebär en stor kostnad för hushållen samtidigt som det hotar en viktig del av vårt kulturarv som många uppskattar och värnar. Att stora kulturhistoriska värden står på spel med de riktlinjer som boverket infört är otvivelaktigt. Vi kan inte godta en ordning där exempelvis vedspisar som ibland är över hundra år gamla riskerar bli oanvändbara. Det vore skadligt ur såväl ett kulturhistoriskt perspektiv som ett livscykelperspektiv. Att gamla vedspisar, kaminer och andra rumsvärmare ska kunna nyinstalleras är även något som är av betydelse för hushållens krisberedskap. Att kunna värma upp huset och laga mat i de fall då strömmen förvinner är något som vi borde värna i ett land som Sverige med långa vintrar och där många har långa avstånd till grannar och affärer.

Det bör även fortsättningsvis vara tillåtet att åter- och nyinstallera begagnade rumsvärmare åtminstone så länge det inte är fråga om nybyggda hus. Regeringen måste därför meddela Boverket att i sina regler införa ett uttryckligt undantag för begagnade rumsvärmare som möjliggör installation av begagnade rumsvärmare i redan befintliga hus. Fram till den tidpunkt då det generella undantaget införts ska regeringen tillse att nu gällande övergångsregler fortsätter att tillämpas. Ett sådant undantag som nämnts ovan skulle ej stå i strid med implementeringen av Ekodesgindirektivet.

Förslag till riksdagsbeslut

Utskottet tillkännager för regeringen vad som i texten anförts om att införa att uttryckligt undantag som möjliggör installation av begagnade rumsvärmare så som vedspisar och kaminer i befintliga bostadshus. Utskottet tillkännager vidare att regeringen säkerställer att nu gällande övergångsregler kan fortsätta tillämpas fram till den tidpunkt då boverket i sina riktlinjer infört ett uttryckligt undantag som tillåter installation av begagnade rumsvärmare i befintliga byggnader.

Alliansen i civilutskottet