Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Kulturutskottets protokoll 2017/18:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

Torsdagen den 17 maj 2018

TID

Kl. 09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:27 av den 15 maj 2018.

§ 2

En omreglerad spelmarknad (KrU8)

Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad och följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2017 (jfr prot. 2017/18:27.6).

Ärendet bordlades.

§ 3

Arbetsplanering

Kanslichefen informerade om arbetsplaneringen den återstående tiden av riksmötet 2017/18.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 22 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:28

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

Lohman, Eva (M)

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.