Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Näringsutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018–05–22

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:202 om en politik för tillväxt och utveckling i svensk industri och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU16 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 2 av SD-ledamöterna.

§ 2

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:181 om Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU18 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av M-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten,

vid punkt 3 av M-, SD-, L- och KD-ledamöterna.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing
och Edvin Sarrimo samt praktikant Sofia Stigmar, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 4

Information inför konkurrenskraftsrådet

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing
och Edvin Sarrimo samt praktikant Sofia Stigmar, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 5

Elmarknadsfrågor (NU23)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:237 om elmarknadsfrågor och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 24 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 24 maj 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:28

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

O

O

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Maria Weimer (L)

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Sofia Fölster (M)

X

X

X

Karl Längberg (S)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

X

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

X

X

X

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.