Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-04-12

TID

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

§ 2

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (SfU24)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:96.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (SfU28)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:125 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Verksamheten i EU under 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:118 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kanslimeddelanden

Anmäldes

– Inkommande besök av parlamentariker från Turkiet som arbetsmarknadsutskottet tillsammans med socialförsäkringsutskottet tar emot den 18 april 2018.

Carina Ohlsson (S), Yilmaz Kerimo (S), Rickard Persson (MP) och Paula Bieler (SD) deltar från socialförsäkringsutskottet.

– Inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att inte inleda en kartläggning av de ändringar i EU-lagstiftningen som har subsidiaritetsprövats av socialförsäkringsutskottet inom det migrationspolitiska området.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 april 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:28

§ 1–2

§ 3–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

O

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

X

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

O

Marie Olsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

O

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.