Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Skatteutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-05-22

TID

11.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om

  • seminarium om Agenda 2030 den 23 maj kl. 9.00-11.30 i andrakammarsalen.

§ 5

Redovisning av skatteutgifter 2018 (SkU24)


Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:98 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU24.

David Lång (SD) och Olle Felten (-) anmälde reservationer.

§ 6

2018 års ekonomiska vårproposition (SkU8y)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SkU8y.

M-, SD-, C-, L- och KD - ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 7

Vårändringsbudget för 2018 (SkU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:99 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SkU9y.

§ 8

Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess (SkU12y)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SkU12y.

M-, SD-, C-, L-, KD- och (-) - ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 maj 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:28

§ 1

§ 2-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Olle Felten (-)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Anna Johansson (S)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

O

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

O

Vakant

Erik Andersson (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

Linus Sköld (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-04-18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.