Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-03-22

TID

09:30-10:30

10:45-11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om ny suppleant i utskottet

Ordförande presenterade utskottets nya suppleant Karl Längberg (S).

§ 2

Justering av Protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

§ 3

FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2017/18:RS3.

Ärendet bordlades.

§ 5

Den parlamentariska församlingen för Unionen för medelhavet
(PA-UfM)
(UU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2017/18:RS2.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att:

– ta emot Ukrainas vice utrikesminister, Mr. Sergiy Kyslytsya med
delegation tisdagen den 17 maj kl. 10:15–11:00.
Anmälningsblankett delades på bordet.

– ta emot två ledamöter från Israels parlament tisdagen den 10 april
kl. 11:00–11:45. Anmälningsblankett delades på bordet.

– ta emot UNDP:s chef Achim Steiner tisdagen den 17 april kl.
11:30–12:15. Anmälningsblankett delades på bordet.

Utskottet informerades om att:

– SIPRI tisdagen den 17 maj kl. 11:00 lämnar föredragning om
artificiell intelligens samt risker och möjligheter med nya
teknologier och deras påverkan på konflikter, konflikthantering,
vapensystem.

– utskottet tidigare har fattat beslut om att tillsammans med SIPRI
arrangera ett seminarium i riksdagen onsdagen den 19 september,
kvällstid. Anmälningsblankett delades på bordet.

Utskottet påmindes om:

– besöket till Utrikespolitiska institutet i eftermiddag. Deltar gör
Kenneth G. Forslund, ordförande (S), Jonas Jacobsson Gjörtler, vice
ordförande (M), Olle Thorell (S), Margareta Cederfelt (M), Kerstin
Lundgren (C), Pyry Niemi (S), Björn Söder (SD), Sofia Damm
(KD), Sotiris Delis (M), Marie-Louise Rönnmark (S) och Ali Esbati
(V).

– besöket från Tjeckien tisdag 27 mars kl. 11:15–12:15.

§ 7

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd lämnades av departementsråd, chef för FN-enheten Efraim Gomez och kansliråd, gruppchef för säkerhetsrådssamordningen, samtliga UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:30 och återupptogs kl. 10:45.

§ 8

Gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Information om gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet lämnades av internationell chef Erik Lysén, svenska kyrkan och generalsekreterare Lisa Sjöblom, Forum Syd.

Ledamöternas frågor besvarades. –

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 mars 2018 kl. 10:00


Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 27 mars 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:28

§ 1

§ 2-6

§ 7-8

§

§

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

O

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

O

O

X

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande