Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-04-17

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27.

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:158 och motioner.

Ärendet bordlades.

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:159 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 19 april 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:28

§ 1

§§ 2-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Maria Stockhaus (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Mats Pertoft (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande