Protokoll utskottssammanträde 2017/18:29

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29

DATUM

2018-02-13

TID

11.00–11.09

12.16–12.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven H.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:28.

§ 3

Överlämnande av motioner

Utskottet överlämnade motionerna 2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17 och 2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 40 till finansutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Besök

Kanslichefen anmälde ett inkommande besök av en delegation från Kenya onsdagen den 14 mars 2018.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen. Ordförande Andreas Norlén (M) och ledamöterna Hans Ekström (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) avser att delta vid mötet.

§ 5

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan till seminarium tisdagen den 6 mars 2018 om digitala val i Schweiz som arrangeras av schweiziska vänföreningen i riksdagen tillsammans med ambassaden.

§ 6

Veterandagen

Kanslichefen anmälde att Veteranföreningens årsmöte äger rum onsdagen den 16 maj 2018.


§ 7

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:27.

§ 8

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 15 februari 2018 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

Vid protokollet

Justerat 2018-02-15

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-02-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:29

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

Marta Obminska (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.