Protokoll utskottssammanträde 2017/18:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29

DATUM

2018-04-26

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27 och 2017/18:28

§ 2

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutions-utskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet justerade yttrande 2017/18: MJU4y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (MJU20)

Utskottet behandlade prop. 2017/18:165 om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan.

Ärendet bordlades.

§ 4

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (MJU5y)

Ordförande hälsade Jakob Nyström välkommen som extra föredragande i detta ärende.

Utskottet behandlade fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.

Utskottet beslutade att avge yttrande till näringsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till förordning om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 173.

Utskottet beslutade att med stöd av RO 10:10 inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2018) 173 Förslag till rådets förordning om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan.

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Utskottets arbetsplan

Kanslichefen anmälde vissa ändringar i utskottets arbetsplan.

§ 9

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2019 för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet bekräftade tidigare beslut att i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag följa upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2019 för utgiftsområde 20 och 23.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokolletJusteras den 3 maj 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:29

§ 1

2 – 10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

Stina Bergström (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Monica Haider (S)

X

X

Runar Filper (SD)

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:29

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 9 – 23 april 2018

Beteckning

Rubrik

COM- dokument

 

COM(2018) 173

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

COM(2018) 179

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

COM(2018) 181

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2007/43/EG och dess effekter på slaktkycklingars välbefinnande, samt om utarbetandet av välfärdsindikatorer

COM(2018) 199

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

C- dokument

C(2018) 1401

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 1.3.2018 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 2191

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.4.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 2450

Rättelsen avser genomförandebeslut delgivet genom C(2017) 7469, som överlämnades till MJU i november 2017.

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2117 av den 21 november 2017 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av organiska högvolymkemikalier, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (Europeiska unionens officiella tidning L 323 av den 7 december 2017)

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 28 februari-1 mars 2018

Rådsrapporter


Rapport från informellt miljöministermöte

Rapport från informellt miljöministermöte i Sofia den 10-11 april 2018

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 16 april 2018

Övrigt

7870/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - House of Commons of the United Kingdom Parliament

7904/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Irish Parliament

7954/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Romanian Senate

8009/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [14217/1/17 REV1 - COM(2017) 676 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Romanian Senate