Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2

Civilutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2

DATUM

2017-09-26

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:1

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen rörande förslaget till ny Bryssel II-förordning, KOM (2016) 411.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statsrådet Heléne Fritzon om förslaget till ny Bryssel II-förordning KOM (2016) 411.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 135-2017/18), faktaPM 2015/16:116 samt KOM (2016) 411.

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Miljöbedömningar (CU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen i fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:200.

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Heléne Fritzon och företrädare för Migrationsverket och Skatteverket till utskottet angående frågan om månggifte.

Anmäldes en inbjudan från utrikesutskottet att delta i ett möte med EU-kommisionär Cecilia Malmström den 28 september 2017.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 10 oktober 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 oktober 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:2

§ 1

§ 2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

-

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

X

Mats Green (M)

X

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

X

Robert Hannah (L)

-

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

O

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Beckman (M)

O

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.