Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:30

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

2018-02-15

TID

9.00–9.13

10.35–10.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven H.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Suppleant

Ordföranden hälsade Jörgen Andersson (M) välkommen som ny suppleant i utskottet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 4

Uppföljning av budgetbeslut

Utskottet beslutade att göra en uppföljning av budgetbeslutet för utgiftsområde 1.

Utskottet gav kansliet i uppdrag att titta på regleringsbreven.

§ 5

Kommunala och regionala frågor (KU33)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:28.

§ 7

Extra sammanträde

Utskottet beslutade att extra sammanträdet måndagen den 12 mars 2018 börjar kl. 9.00.


Vid protokollet

Justerat 2018-02-27

Andreas Norlén

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-02-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:30

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

O

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

X

O

Niclas Malmberg (MP)

Jörgen Andersson (M)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.