Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Kulturutskottets protokoll 2017/18:30

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

Tisdagen den 29 maj 2018

TID

Kl. 11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:29 av den 22 maj 2018.

§ 2

En omreglerad spelmarknad (KrU8)

Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad och följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2017/18 (jfr prot. 2017/18:27.6 och 2017/18:28.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:KrU8 justerades.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Överlämnande av lagförslag

Utskottet överlämnade regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) och lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i de delar de avser 1 kap. 2 § till finansutskottet
(jfr. prot. 2017/18:30.2).

Överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot det.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KrU10)

Utskottet behandlade betänkandet 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1988-2017/17 och 2041-2017/18).

§ 6

Övriga frågor

Niclas Malmberg (MP) tog upp frågan om att bjuda in Svenska Akademien till ett utskottssammanträde. Frågan överlämnades till presidiet att hantera.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:30

– – – §§

1

2–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Örnebjär, Christina (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Ali, Amne (S)

D

D

Bouveng, Helena (M)

D

D

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Svantorp, Gunilla (S)

D

D

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.