Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:30

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

2018-05-03

TID

10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordförande hälsade Vasiliki Tsouplaki (V) välkommen som ny suppleant i utskottet.

§ 2

En sammanhållen landsbygdspolitik (MJU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:MJU5y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Begäran att få ta del av allmän handling

Nicklas Ronnblom (nicklas.ronnblom3@speedmail.se) hade i skrivelse begärt att få ta del av handlingar rörande begäran om överläggning med regeringen (Näringsdepartementet) om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko (1616-2017/18).

Utskottet fattade följande beslut:

Utskottet avslår begäran om att få ta del av den till underlaget fogade bilagan eftersom handlingen innehåller uppgifter som, om de lämnas ut, kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Sekretess gäller därför för uppgifterna enligt 15 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I övrigt beviljas begäran.

Detta beslut kan inte överklagas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Uppvaktning

Representanter för World Animal Protection, Compassion in World Farming Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Vi Konsumenter uppvaktade utskottet med anledning av proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018


Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:30

§ 1-3

§ 4 -5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

-

-

-

Isak From (S)

-

-

-

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

-

-

-

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

-

-

-

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

O

-

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

X

-

-

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

O

O

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.