Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Näringsutskottets protokoll 2017/18:30

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

2018–06–07

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 2

Energipolitikens inriktning (NU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:228 om energipolitikens inriktning och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU22 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av SD-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 2 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 4 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 5 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 6 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av L-ledamoten,

vid punkt 8 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 9 dels av M-ledamöterna, dels av L-ledamoten, dels KD-ledamoten,

vid punkt 10 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten.

§ 3

Elmarknadsfrågor (NU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:237 om elmarknadsfrågor och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU23 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av V-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna.

§ 4

Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:172 om Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU24 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten.§ 5

Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget (NU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:170 om Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU25 justerades.

§ 6

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen (NU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:251 om solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU27 justerades.

§ 7

Information inför möte med TTE

Statssekreterare Emil Högberg, Miljö- och energidepartementet, lämnade information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 11 juni.

Vid sammanträdet närvarade, ämnesråd Anna Törner, ämnessakkunnige Fredrik Norlund samt kansliråden Eva Centeno López och Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet samt

pressekreterare Sami Mashial, Näringsdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndes kansli.

§ 8

Subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 238

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster, KOM(2018) 238.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 9

Subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 296

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om märkning av däck, KOM(2018) 296.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 10

Subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 317

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om kompletterande skyddscertifikat för läkemedel, KOM(2018) 317.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

§ 11

Subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 372–375

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av följande förslag.

  • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, KOM(2018) 372

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang, KOM(2018) 373

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder, KOM(2018) 374

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, KOM(2018) 375

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan för nämnda förslag.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Beslut om att bjuda in civilutskottet till sammanträdet

Utskottet beslutade att bjuda in civilutskottets ledamöter, suppleanter och kansli till sammanträdet den 14 juni kl. 11.00
för information om betaltider i näringslivet.

§ 13

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdena torsdagen den 14 juni kl. 11.00 och tisdagen den 19 juni kl. 13.00 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 14

Besök

Utskottet informerades om besök av delegation från Tysklands bundestag.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

§ 15

Information från regeringen

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Mikael Damberg för att svara på frågor om Telia Company AB.

§ 16

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 14 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 juni 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:30

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-7

§ 8-16

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

O

X

O

O

Lise Nordin (MP)

X

O

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Maria Weimer (L)

X

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

O

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

X

Karl Längberg (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

O

X

O

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

O

O

O

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

X

O

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

O

O

O

O

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.