Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

2018-04-24

TID

11:00–11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

En gymnasieutbildning för alla (UbU23)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:183 och motioner.

Ärendet bordlades.

Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (UbU25)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:204 och motioner.

Ärendet bordlades.

Samling för skolan (UbU27)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:182 och motioner.

Ärendet bordlades.

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:158 och motioner.

Ärendet bordlades.

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:159 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 26 april 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:30

§§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

X

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.