Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Kulturutskottets protokoll 2017/18:31

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

Tisdagen den 5 juni 2018

TID

Kl. 11.30–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:30 av den 29 maj 2018.

§ 2

Kommissionens förslag om programmet Kreativa Europa 2021–2027, COM(2018) 366

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Övriga frågor

Niclas Malmberg (MP) aktualiserade frågan om att bjuda in Svenska Akademien till ett utskottssammanträde (jfr prot. 2017/18:30.6).

Ordföranden redogjorde för presidiets ställningstagande att Svenska Akademien är en fristående institution som varken lyder under regering eller riksdag och att det därmed inte finns någon skyldighet för Akademien att hålla kulturutskottet informerat.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 juni 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:31

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

Wallentheim, Anna (S)

Lodenius, Per (C)

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

Utbult, Roland (KD)

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Vakant

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.