Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Näringsutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018–06–14

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Betaltider i näringslivet

Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnade information om betaltider i näringslivet.

Vid sammanträdet närvarade statssekreterare Stina Billinger, politiskt sakkunniga Emelie Schröder, kansliråden Daniel Kristiansson och Ulrika Löfqvist, departementsråd Anna Magnusson samt departementssekreterare Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet.

§ 2

Telia Company AB

Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, svarade på frågor om Telia Company AB.

Vid sammanträdet närvarade statssekreterare Stina Billinger, politiskt sakkunniga Emelie Schröder, kansliråden Daniel Kristiansson och Ulrika Löfqvist, departementsråd Anna Magnusson samt departementssekreterare Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 4

Förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 372.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anser att kommissionens förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet borde därför enligt vår mening lämna ett utlåtande till kammaren innehållande ett motiverat yttrande.

§ 5

Förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 373.

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Regeringskansliet för ytterligare information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 374.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anser att kommissionens förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet borde därför enligt vår mening lämna ett utlåtande till kammaren innehållande ett motiverat yttrande.

§ 7

Förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden +, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 375.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening.

Vi anser att kommissionens förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden +, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden strider mot subsidiaritetsprincipen. Utskottet borde därför enligt vår mening lämna ett utlåtande till kammaren innehållande ett motiverat yttrande.

§ 8

Förslag om inrättande av program för den inre marknaden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 441.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

§ 9

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 10

EU-frågor

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

Information lämnades om konstitutionsutskottets överläggning om vissa delar av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter.

§ 11

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet informerades om hantering av subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet.

§ 12

Bemyndigande att inhämta regeringens bedömning

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 13

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet tisdagen den 19 juni kl. 14.30 får pågå samtidigt som arbetsplenum i kammaren.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 19 juni kl. 13.00, därefter tisdagen den 19 juni kl. 14.30.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 19 juni 2018

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:31

§ 1-2

§ 3-5

§ 6-12

§ 13-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

Maria Weimer (L)

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

O

O

O

O

Karl Längberg (S)

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

O

O

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.