Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Socialutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018-04-19

TID

09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från civilutskottet och skatteutskottet, fick närvara på sammanträdet under punkten 1 på föredragningslistan, Information från Justitiedepartementet.
Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Information från Justitiedepartementet

Företrädare från Justitiedepartementet informerade om förslaget om modernare regler för assisterad befruktning och föräldraskap, prop. 2017/18:155. Deltagare se bilaga 3.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:30.

§ 4

Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU16.

SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Vissa ändringar i läkemedelslagen (SoU23)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:91.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU23.

§ 6

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SoU33)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:171.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU33.

§ 7

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:156 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 8

Modernare adoptionsregler (SoU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:121 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (SoU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:158 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (SoU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:159 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 17 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:186 och motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 24 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 april 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:31

§ 1

§ 2-13

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

O

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande