Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Trafikutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018-05-31

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

Information från Riksförbundet Enskilda Vägar


Ordförande Uno Jakobsson och regionansvarige för östra Sverige Christer Ångström från Riksförbundet Enskilda Vägar informerade om aktuella frågor.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 3

Taxifrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:239 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU17.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

En möjlighet till körkortslån (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:161 av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU19.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Infrastrukturfrågor (TU18)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:189 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:30

§ 1

§ 2

§ 3-5

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

O

O

Erik Ottoson (M)

O

O

O

Rikard Larsson (S)

O

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

O

O

O

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.