Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018–04-17

TID

11:00-11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:30.

§ 2

Norden (UU18)

Utskottet behandlade skrivelse, redogörelse och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Exportkontroll (UU20)

Utskottet behandlade skrivelse och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Skrivelse 75

Utskottet behandlade skrivelse.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

  • Talman Urban Ahlin tar emot Kroatiens talman Gordan Jandroković onsdag 25 april för möte kl. 10:30-11:30 (Talmanskonferensen) och middag 19:00-21:00 (Villa Bonnier). Ledamöter som önskar delta i möte respektive middag kan meddela kansliet senast onsdag 18 april kl. 12.00.
  • Talman Urban Ahlin bjuder in till en ceremoni i Södra övergångsrummet (de goda gärningarnas rum) i samband med en avtäckning av en byst av Folke Bernadotte. Ceremonin äger rum tisdagen den 29 maj, dvs. på Veterandagen, kl. 10:30-10:55. Antalet platser kommer att vara begränsat till vardera 5 för UU respektive FöU. Intresseanmälan finns delad på bordet. Platserna tilldelas efter invalsordning. Vidare informerades om att Försvarsmakten samma dag, innan ceremonin, bjuder in ledamöter från UU och FöU till ett seminarium och efter seminariet/ceremonin till transport och ÖB:s lunch på Gärdet samt efterföljande Veteranceremoni på Gärdet. Anmälningar sker till Försvarsmakten.
  • inget annat utskott önskar yttra sig över skrivelse 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 samt följdmotioner.

§6

Verksamheten i EU under 2017 (UU10)

Utskottet beslutade att ge finansutskottet, försvarsutskottet, justitieutskottet, konstitutionsutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 26 april kl. 14.00 yttra sig över skrivelse 2017/18:118 Verksamheten inom EU under 2017 och följdmotionerna 2017/18:4043 och 2017/18:4036 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde . Utskottet beslutade vidare att ge EU-nämnden tillfälle att senast torsdagen den 26 april kl. 14.00 yttra sig över skrivelse 2017/18:118.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 april 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

Martin Brothén

Justeras den 19 april 2018

Jonas Jacobsson Gjörtler
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:31

§ 1-7

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Valter Mutt (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

Anders Österberg (S)

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande