Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018-04-26

TID

10:00–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Svenska rymdaktiebolaget (SSC)

Strategichef Stefan Gustavsson från Svenska rymdaktiebolaget (SSC) informerade om uppskjutningsförmåga av små satelliter från Esrange.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:30.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Forskning (UbU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UbU17.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UbU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:118 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:UbU4y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2017 (UbU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:UbU5y.

S-, M-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (UbU26)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:193 och en motion.

Ärendet bordlades.

Läsa, skriva, räkna en garanti för tidiga stödinsatser (UbU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:195 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 3 maj 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:31

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

X

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.