Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Kulturutskottets protokoll 2017/18:32

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

Torsdagen den 7 juni 2018

TID

Kl. 09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:31 av den 5 juni 2018.

§ 2

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KrU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (jfr prot. 2017/18:30.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:KrU10 justerades.

§ 3

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2018, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1899-2017/18).

§ 6

Beslut om sammanträde

Utskottet beslutade enhälligt att utskottet får sammanträda, den 19 juni 2018, även under arbetsplenum eller val i kammaren (7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Avslutning

Ordförande Olof Lavesson (M), framförde sitt tack till festkommittén som arrangerade en trevlig avslutning för utskottet.

§ 8

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt varma tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för ett mycket gott samarbete under denna mandatperiod och önskade alla en trevlig sommar.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt och övriga ledamöters varma tack till ordförande Olof Lavesson (M) samt till utskottets kanslipersonal för ett mycket gott samarbete under denna mandatperiod och önskade alla en trevlig sommar.

Kanslichef Ann Aurén tackade för kansliets räkning, för gott samarbete under denna mandatperiod och önskade alla en trevlig sommar.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 19 juni 2018 kl. 15.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:32

– – – §§

1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Karkiainen, Ida (S)

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

Vakant

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.