Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

2018-05-03

TID

10.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:31.

§ 2

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (SfU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:96 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU24.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren m.fl., presenterade granskningsrapporterna RiR 2018:4 Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel och RiR 2018:9 Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa.

§ 4

Lag om försäkringsmedicinska utredningar (SfU22)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:224 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Agneta Karlsson, m.fl., Socialdepartementet, återrapporterade från det informella ministerrådsmötet den 17–18 april 2018 och från Epsco-rådets möte den 15 mars 2018.

§ 7

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Agneta Karlsson, m.fl., Socialdepartementet, informerade utskottet om kommissionens direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare COM(2017) 253, kommissionens meddelande om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter COM(2018) 130, kommissionens förslag om förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten COM(2018) 131, EU-domstolens dom i mål C-551/16 om export av arbetslöshetsförmåner samt läget i förhandlingarna rörande kommissionens förslag till revidering av förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2016) 815.

§ 8

Rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare COM(2018) 132, faktapromemoria 2017/18:FPM64 och en överläggningspromemoria upprättad av Socialdepartementet den 24 april 2018 där regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet framgår (dnr. 1866-2017/18).

Regeringens ståndpunkt var följande:

Regeringen anser att socialt skydd är en investering som skapar möjligheter för människor att anpassa sig till ändrade ekonomiska förutsättningar och förändringar på arbetsmarknaden. En hög nivå av socialt skydd för företagare kan också leda till att fler kvinnor och män vågar starta och driva företag. Starka och välfungerande system för socialt skydd leder till ökad jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk tillväxt och verkar stabiliserande i kristider, vilket är av godo för medborgare, medlemsstater och EU som helhet.

Vidare anser regeringen att befintliga system för socialt skydd i EU bör utvecklas och moderniseras i takt med samhällsutvecklingen för att säkerställa att alla som arbetar omfattas av dem. En sådan anpassning värnar medborgarnas sociala trygghet, gynnar den fria rörligheten och bidrar till ekonomisk tillväxt. Det är av vikt att EU:s medlemsstater tillsammans åtar sig att verka för detta.

Regeringen välkomnar initiativet till rådsrekommendation och att en gemensam och kontinuerlig uppföljning av rekommendationen sker inom existerande ramverk så som den europeiska planeringsterminen. Regeringen menar dock att ytterligare klargöranden behövs beträffande formerna för uppföljningen av rekommendationen, vilka bör vara proportionerliga i förhållande till syftet och inte innebära en oproportionerlig administrativ börda för medlemsstaterna eller inverka på nationell rätt.

Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt bygger enligt regeringen på samverkan mellan ekonomisk tillväxt, internationell konkurrenskraft och sociala framsteg. Samtidigt är det viktigt att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande den ekonomiska politiken (inklusive på skatteområdet), sysselsättningspolitiken och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras.

Det är avgörande att medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller och arbetsmarknadens parters autonomi även fortsättningsvis respekteras.

Utskottet och statssekreteraren enades om att stryka det andra stycket i den svenska ståndpunkten som börjar med ”Vidare anser regeringen” och slutar med ”verkar för detta”.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt med den ändringen att andra stycket i regeringens ståndpunkt således utgick.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Annika Strandhäll för att informera om beslutet att avsluta Försäkringskassans generaldirektörs förordnande i förtid.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:32

§ 1–2

3–9§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Marie Olsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande