Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Socialutskottets protokoll 2017/18:32

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

2018-04-24

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:31.

§ 2

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU9.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L - och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (SoU22)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2017/18:83 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU22.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (SoU29)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:196.


Ärendet bordlades.

§ 5

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem (SoU30)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:169 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 6

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:156 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 26 april 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 26 april 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:32

§ 1-5

§ 6-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

O

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.