Protokoll utskottssammanträde 2017/18:32

Trafikutskottets protokoll 2017/18:32

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:32

DATUM

2018-06-07

TID

Kl. 08.45 - 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning om anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Justeras

2018-06-12

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:32

§ 1

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-05-15

Trafikutskottets öppna utfrågning

Anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Torsdagen den 7 juni kl. 08.45–12.00, Förstakammarsalen

08.45–08.50 Inledning

Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

08.50–09.05 Trafikutskottets uppföljning

Kort presentation av uppföljningen

Elisabet Michailaki Lindqvist och Madeleine Nyman

Trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering: gruppens slutsatser

Lars Mejern Larsson (S), ordförande trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering

09.05–09.20 Klimatanpassning av transportinfrastruktur

Klimatförändringars effekter på väg- och järnvägsanläggningar

Eva Liljegren, nationell klimatanpassningssamordnare, Trafikverket

Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat

Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, forskning inom klimatanpassning, SGI

Stora infrastruktursatsningar – en internationell utblick

Pär Färnlöf, senior rådgivare höghastighetsjärnväg, Trafikverket

09.20–10.00 Järnväg

09.20–09.35 Hur planera för 120 år med många osäkerheter – planeringsprocesser, ny kunskap och flera klimatscenarier

Klimatscenarier och riskbedömningar

Signild Nerheim, oceanograf, SMHI

Klimatanpassning i planeringsprocessen

Rami Yones, enhetschef, Trafikverket

Avvägningar i stora infrastrukturprojekt

Anna-Karin Rasmusson, vattenhandläggare, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

09.35–09.45 Anläggning av järnväg som klarar havsnivåhöjning, skyfall och grundvatten

Att ta höjd för en robust anläggning – krav baserade på riskanalyser

Björn Paulsson, forskare Charmec, Chalmers

Hur kommer Varbergstunneln att klara översvämningar och grundvatteninträngning?

Kenneth Rosell, projektledare Varbergstunnelprojektet, Trafikverket

09.45–10.00 Ny järnväg genom städer – möjligheter och svårigheter i ett förändrat klimat

Lokalisering av järnväg – klimatanpassning

Oskar Fröidh, transportforskare KTH Järnvägsgruppen

Infrastrukturförvaltare måste klimatanpassa – vilka är hindren och vilka är möjligheterna?

Mattias Hjerpe, forskare/verksamhetsledare för Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

Norrköpings kommun om Ostlänken och ett nytt resecentrum

Ulf Arumskog, Norrköpings kommun, utvecklingschef och kommunens Ostlänkensamordnare

10.00–10.25 Kaffe

10.25–11.00 Väg

10.25–10.40 Skogsindustrins behov och klimatförändringens påverkan på vägarna

Tillgänglighet för skogsbilvägar

Mikael Bergqvist, forskare på Skogforsk sedan 2015 med inriktning mot skogsbilvägar

Sveaskogs behov och vidtagna åtgärder

Torsten Wiborgh, samordnare för alla vägmästare på Sveaskog och representerar Sveaskog i nationella och regionala forum

Skogsindustrins behov av råvarustransporter – en förutsättning för bioekonomi

Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

10.40–10.50 Utmaningar för väghållare i ett förändrat klimat

Statsbidragets användning för klimatanpassning av infrastruktur

Anneli Markström, Trafikverket Norrbotten, ansvarig för statsbidragsfinansierade enskilda vägar i Norrbotten

Enskilda väghållares utmaningar

Uno Jakobsson, ordförande Riksförbundet enskilda vägar

10.50–11.00 Samverkan

Krönt Vägval

Magnus Ulin, sekreterare i Rådet för Produktion (RTP) tidigare Logistikrådet och ansvarig för underhåll och systemutveckling för skogstransporter på Skogsbrukets Datacentral (SDC)

Frizon Värmland

Anders Örtendahl, inköpschef transporter Stora Enso Skog, delaktig i ”Frizon Värmland”

11.00-11.55 Frågestund

Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00 Avslutning

Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet

Andrén Mats

Seko

Arvidsson Thonäng Kristoffer

Seko

Axelsson Christina

Resenärsforum

Axelsson Magnus

Näringsdepartementet

Bellinder Mats

Näringsdepartementet

Boije Martin

Naturvårdsverket

Eliasson Tobias

Skogsstyrelsen

Eriksson Staffan

Trafikverket

Grönman Kerstin

Gunnarsson Stefan

Skogsstyrelsen

Hussain Saif

Trafikverket

Häger Annika

Trafikverket

Johansson Bengt

Trafikverket

Jonsson Malin

Fiskarheden Trävaru AB

Jonsson Peter

Fiskarheden Trävaru AB

Larsdotter Anna-Karin

ABB AB

Larsson Ivanov Oskar

Lindberg Jeanette

Svenska Transportarbetareförbundet

Lindström Dan

Holmen

Montgomery Thomas

Resenärsforum

Nordlander Anna

MSB

Samuelsson Bernth

SMHI

Stenbeck Torbjörn

Trafikanalys

Thomér Anna Carin

Miljö- och energidepartementet

Tormalm Karin

Skogsindustrierna

Westerberg Björn

Tågoperatörerna

Årevall Josefine

Region Uppsala

Liljegren Eva

Talare

Löfroth Hjördis

Talare

Färnlöf Pär

Talare

Nerheim Signild

Talare

Yones Rami

Talare

Rasmusson Anna-Karin

Talare

Paulsson Björn

Talare

Rosell Kenneth

Talare

Fröidh Oskar

Talare

Hjerpe Mattias

Talare

Arumskog Ulf

Talare

Bergqvist Mikael

Talare

Wiborgh Torsten

Talare

Boholm Karolina

Talare

Markström Anneli

Talare

Jakobsson Uno

Talare

Ulin Magnus

Talare

Örtendahl Anders

Talare

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.