Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018-04-26

TID

10.00–10.06

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:32.

§ 2

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (AU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:152.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU13.

§ 3

Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 171.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag till förordning om inrättade av Europeiska arbetsmyndigheten

Utskottet fortsatte sina överläggningar om förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, COM(2018) 131.

Underlaget utgjordes av en reviderad ståndpunkt daterad 2018-04-25 (dnr 1769-2017/18). Se bilaga 2.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 maj 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:33

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Jan Ericson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

X

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:33

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsutskottet

Diarienummer: 1769-2017/18

Arbetsmarknadsutskottet

Diarienummer: 1769-2017/18

2018-04-25 – – –

Reviderad preliminär svensk ståndpunkt angående förordning om Europeiska arbetsmyndigheten

Regeringen är positiv till att förbättra samverkan mellan medlemsländerna i syfte att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster, samt för att motverka felaktig tillämpning och kringgående av lagstiftning. Det är fortsatt oklart vilket mervärde en ny myndighet skulle medföra, och det preciseras inte heller i förslaget. Om detta inte kan påvisas kan Sverige inte stödja förslaget. Redan idag finns väl etablerade strukturer på nationell nivå och på EU-nivå för att hantera de frågor som myndigheten ska ansvara för. En effektivisering ska i första hand ske inom ramen för befintliga strukturer.

Regeringen avser arbeta för att säkerställa att ett eventuellt inrättande av en ny myndighet innebär ett tydligt avgränsat uppdrag och mandat samt bidrar till effektivisering av arbetet på området. Regeringen avser verka för att myndigheten i så fall ska präglas av god förvaltningskultur, effektiv myndighetsstyrning och resurseffektivitet. Om befintliga samarbetsstrukturer mellan medlemsstaterna integreras i eller tas över av myndigheten anser regeringen att medlemsstaternas nuvarande inflytande bör bibehållas. Övergångsperioder kan vara nödvändiga för att värna pågående arbete.

Regeringen avser arbeta för att inrättandet av en ny myndighet inte innebär att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, nationella arbetsmarknadsmodeller och sociala trygghetssystem samt arbetsmarknadens parters autonomi och kollektivavtalens ställning äventyras. Regeringen anser vidare att det är viktigt att finansiering sker inom de framtida minskade ramar som följer av EU:s minskade inkomster efter Brexit.

Regeringen avser vidare verka för att noggranna överväganden och klargöranden görs om den föreslagna myndighetens nytta och mervärde. Risken med en ny myndighet är att det skapas ytterligare en struktur som ökar administrationen och genererar merarbete för medlemsstaterna, utan att något mervärde uppnås. Det behövs ytterligare analys om bl.a. vilka sakområden och uppgifter myndigheten är lämpad att hantera. Det gäller till exempel myndighetens uppgift att medla mellan medlemsstaterna och stödja gemensamma inspektioner.

Regeringen anser att myndighetens namn bör återspegla dess mandat och uppgifter på området för arbetskraftens rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen. Regeringen avser söka förtydliganden om möjligheterna och förutsättningarna för Sverige att kunna erbjuda sig att vara värdland för myndigheten och avser verka för att myndigheten placeras i en medlemsstat med starka parter på arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2017/18:33

Förslag till förordning om inrättade av Europeiska arbetsmyndigheten

Avvikande mening SD

Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att Sveriges ståndpunkt ska vara att en europeisk arbetsmyndighet inte skall inrättas.

De uppgifter som arbetsmyndigheten avses lösa kan mer än väl lösas inom nuvarande strukturer samt via bilateralt samarbete mellan medlemsstaterna.

Det står helt klart att syftet med att inrätta en myndighet på EU nivå är att successivt överföra befogenheter från nationell till federal nivå. Sverigedemokraterna avvisar kraftigt tanken på en federal europeisk union.