Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Kulturutskottets protokoll 2017/18:33

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

Tisdagen den 19 juni 2018

TID

Kl. 15.00–15.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:32 av den 7 juni 2018.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013

Utskottet behandlade frågan om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013, strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och anförde följande: Sverigedemokraterna anser mycket av det som genomförs inom ramen för Kreativa Europa egentligen skulle kunna uppnås genom bilaterala och multilateral samarbeten, som fria nationalstater själva inrättar utan EU:s inblandning. Sverigedemokraterna anser att kulturfrågor till fullo är en nationell angelägenhet, men budgetdrivna program är enligt oss ett övertramp mot denna hållning. Beslut att ge de former av stöd som finna inom programmet bör således genomföras på nationell nivå.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 2179-2017/18 och 2208-2017/18).

§ 4

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om en kommande prövning av ett subsidiaritetsärende, som gäller inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren, COM(2018) 440.

Ärendet bordlades.

§ 5

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Kansliet återkommer med datum och tid för nästa sammanträde.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:33

– – – §§

1

2–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Örnebjär, Christina (L)

D

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Karkiainen, Ida (S)

D

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Vakant

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.