Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Näringsutskottets protokoll 2017/18:33
RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018–06–19

TID

14.30–14.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 373

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang, KOM(2018) 373.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtande nr 28 justerades.

§ 2

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 23 augusti kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 juni 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:33

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Jonsson (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Maria Weimer (L)

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Karl Längberg (S)

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

Lorentz Tovatt (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.