Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018-05-15

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:32.

§ 2

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerade om inspektionens rapporter

2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer

2018:7 Försäkrad men utan ersättning

§ 3

2018 års ekonomiska vårproposition, indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 och motion i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 5

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.


§ 6

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252 och motioner.

Utskottet beslutade att till nästa sammanträde bjuda in Migrationsverket för ytterligare upplysningar.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 maj 2018 kl. 9.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 maj 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:33

§ 1

§ 2–5

§ 6

§ 7–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

O

O

Aron Modig (KD)

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

Marie Olsson (S)

X

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande