Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Skatteutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018-06-19

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (SUB-102-2017/18)

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av COM(2018) 442.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (SUB-100-2017/18)


Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av COM(2018) 443.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 474.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning under denna valperiod beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:32.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att nästa sammanträde äger rum kl. 11.00 i Skandiasalen.

§ 6

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Övriga frågor

Det beslutades om att de två protokollen från dagens båda sammanträden kan justeras av ordförande.

§ 8

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Helena Fridman Konstantinidou från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 8 och 9 på föredragningslistan

§ 9

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

§ 10

Mervärdesskatt – gränsöverskridande handel mellan företag

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen om mervärdesskatt – gränsöverskridande handel mellan företag.

I ärendet förelåg bl.a. faktapromemoria 2017/18:17 Det slutgiltiga mervärdesskattesystemet daterat 2017-11-07 som underlag inför överläggningen.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att arbeta för att främja den gränsöverskridande handeln och att företagen kan konkurrera på lika villkor. Det är också angeläget att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla att hantera och administrera. Förslaget med vissa mindre justeringar av befintliga regler i syfte att förenkla och förtydliga reglerna vid gränsöverskridande handel, som nu omfattar alla företag, välkomnas.

Det är tveksamt om den bestämmelse om kostnadsdelningsgrupper som tillkommit under förhandlingarna behövs. Av denna anledning, och eftersom bestämmelsen presenteras sent, är målsättningen att den inte ska ingå i beslutet. Det är dock positivt att bestämmelsen föreslås vara frivillig för medlemsstaterna att införa och inte ska kunna tillämpas gränsöverskridande.

Utgångspunkten är att det saknas anledning att i det här förslaget fastslå generella principer som föregriper det slutgiltiga mervärdesskattesystemet. Det är därför bra att bestämmelsen om detta har strukits.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.00 i Skandiasalen.

Vid protokollet

Justeras den 20 juni 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:

§ 1–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (-)

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

Momodou Jallow (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-06-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.