Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Trafikutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018-06-12

TID

12.55-13.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

Utskottssammanträde samtidigt som kammarsammanträde

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att utskottet får sammanträda den 12 juni 2018, även under arbetsplenum eller val i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:31 och 2017/18:32.

Förslag om förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 231.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 274.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag om ändring av direktiv 96/53/EG vad gäller tidsbegränsningen för tillämpningen av de särskilda reglerna om maxlängd för förarhytter med bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 275.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

Förslag om förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 277.

Ärendet bordlades.

Förslag om förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 278.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och menade att det saknats tillräckligt med tid för att analysera förslaget och utesluta att det strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag om förordning om elektronisk godstransportinformation

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 279.

Under förutsättning att förslaget kommer att hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning beslutade utskottet att meddela att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och menade att det saknats tillräckligt med tid för att analysera förslaget och utesluta att det strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 286.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag om förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 289.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och upphävande av direktiv 2005/45/EG

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 315.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att utskottet får sammanträda den 14 juni kl. 10.30 2018, även under arbetsplenum eller val i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:33

§ 1-12

§ 13

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-06-12 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:33

Skrivelse angående nytt transportkoncept Ja
dnr: 2057-2017/18, privatperson, Donsö

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.