Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:33

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018–04-24

TID

11:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:32.

§ 2

Europarådet (UU12)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:139, redogörelse 2017/18:ER1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU13)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:136, redogörelse 2017/18:OSSE1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Norden (UU18)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
Peru å andra sidan (UU24)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:160.

Ärendet bordlades.

§ 6

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (UU25)

–

Utskottet behandlade proposition 2017/18:143 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– Kenneth G Forslund (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Sofia
Arkelsten (M), Pyry Niemi (S), och Kerstin Lundgren (C) deltar från
utskottet vid Talman Urban Ahlins avtäckning av byst av Folke
Bernadotte på veterandagen. Övriga ledamöter som anmält intresse
står som reserver.

– justeringstillfälle för betänkande 2017/18:20 är nu ändrat
till den 17 maj i tidplanen.

– endast ordinarie ledamöter och aktiva suppleanter bjuds in

till Försvarsmaktens seminarium, ÖB:s lunch samt Veteranceremoni
på Gärdet på Veterandagen, 29 maj.

– respektive parti i utskottet ska inkomma med nomineringar för
sammansatt utrikes- och försvarsutskott senast imorgon onsdag 25
april.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 26 april 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:33

§ 1

§ 2-8

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande