Protokoll utskottssammanträde 2017/18:33

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:33

DATUM

2018-05-15

TID

11:00–12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning om att påskynda kunskapscirkuleringen i EU

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om att påskynda kunskapscirkuleringen i EU.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1917-2017/18)

Rådsdokument 8690/18

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att rådsslutsatserna är välformulerade och kan bli viktiga i förhandlingen om nästa ramprogram för forskning och innovation. Vad gäller forskningsinfrastruktur är dessa av särskilt intresse då Sverige står värd för anläggningar som ESS och MAX IV. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom slutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det finns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt då det inte fanns något ytterligare att tillägga till ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning om europeiska vetenskapsmolnet (European Open Science Cloud – EOSC)

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om europeiska vetenskapsmolnet (European Open Science Cloud – EOSC).

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1918-2017/18)

Rådsdokument 8692/18

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer idén om utvecklingen av ett europeiskt öppet vetenskapsmoln. Sverige ställde sig bakom rådslutsatserna 2016 om FAIR-principerna som är utgångspunkt för forskningsmolnet och som säger att data ska vara sökbara, tillgängliga, kompatibla och användbara. Regeringens ståndpunkt är att ett forskningsmoln bör omfatta öppen tillgång till både forskningsdata och vetenskapliga publikationer.

I förhandlingarna har Sverige framfört att ambitionen bör vara att resultat från offentligt finansierad forskning bör vara öppet tillgängliga även utanför vetenskapssamhället, för att det snabbare ska generera nytta för samhället. I förslaget till rådsslutsatser anges denna ambition vara möjlig på medel eller lång sikt, vilket regeringen välkomnar.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ett antagande av rådsslutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det finns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt då det inte fanns något ytterligare att tillägga till ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning om europeiska atomenergigemenskapens forskning och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation

Utskottet överlade med statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om europeiska atomenergigemenskapens forskning och utbildningsprogram (2019–2020) som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1919-2017/18)

Rådsdokument 8695/18

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att Euratoms forsknings- och utbildningsprogram bör förlängas enligt förordningen.

Regeringen föreslår att Sverige godkänner förordningen.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det finns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt då det inte fanns något ytterligare att tillägga till ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information om bildandet av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

Utskottet informerades av statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om bildandet av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem.

Underlag för informationen

Regeringskansliets faktapromemoria 2017/18:FPM51

Rådsdokument 8634/18

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information om forskning och innovation i perspektiv av förslaget till nästa fleråriga budgetram

Utskottet informerades av statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om forskning och innovation i perspektiv av förslaget till nästa fleråriga budgetram.

Underlag för informationen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1920-2017/18)

Rådsdokument 8600/18

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-information om framtiden för europeisk rymdpolicy

Utskottet informerades av statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg, kanslirådet Mattias Jennerholm, departementssekreteraren Christian Hansen och departementsrådet Jonas Björck, samtliga från Utbildningsdepartementet, om framtiden för europeisk rymdpolicy.


Underlag för informationen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1934-2017/18)

Rådsdokument 8490/18

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:32.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (UbU31)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:194 och motioner.

Ärendet bordlades.

Riktade statsbidrag till skolan (UbU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:217.

Ärendet bordlades.

Extra ändringsbudget för 2018 Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Inbjudan till OECD-Forum 29-30 maj i Paris

Utskottet beslutade att inte delta i OECD-Forum 29-30 maj i Paris.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 17 maj 2018

Matilda Ernkrans

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:33

§ 1-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Maria Stockhaus (M)

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Patrick Reslow (-)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.