Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-05-03

TID

10.00–10.09

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 2

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (AU17)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 131.

Utskottet justerade utlåtande 2017/18:AU17.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet överlade med statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet, COM(2018) 171.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets Faktapromemoria 2017/18:FPM77. Se bilaga 2.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-information

Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om de pågående trilogerna om den andra revideringen av carcinogen- och mutagendirektivet.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:34

§ 1–2

§ 3–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2017/18:34

Förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Avvikande mening (SD)

Då Sverigedemokraterna ser arbetsmiljöfrågor som en nationell fråga anser vi att gemensamma EU-direktiv på området kan öppna upp för att försämra skyddet för svenska arbetare då man måste anpassa sig efter länder som har betydligt sämre arbetsmiljölagar än Sverige.

Sverigedemokraterna vänder sig mot att kommissionen vill påverka det nationella självbestämmandet inom området. Vi ser detta som ett led i att man från EU vill inkräkta på Sveriges nationella självbestämmande gällande arbetsmarknadspolitiken, där arbetsmiljöfrågorna ingår.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.