Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:34

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-05-31

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:205 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU14.

KD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:178.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:FöU16.

§ 3

Information av Näringsdepartementet

Statssekreterare Alf Karlsson, kansliråden Jörgen Samuelsson och Christina Wilén samt departementssekreterare Isabel Sarenmalm informerade inför TTE-rådet den 8 juni 2018.

Ledamöternas frågor besvarades.

Kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 5

Kommissionens förslag om sprängämnesprekursorer

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 209.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD- och (-)-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Att medaljceremoni för Sveriges sjunde kontingent i Mali äger rum vid Norrbottens regemente i Boden torsdagen den 14 juni 2018.

 Att trafikutskottet inbjudit utskottet till sin offentliga utfrågning om klimatanpassning av transportinfrastrukturen torsdagen
den 7 juni 2018 kl. 08.45–12.00 i Förstakammarsalen.

– Att försvarsutskottet bjudits in att delta vid utrikesutskottets och EU-nämndens möte med Frankrikes utrikesminister måndagen den 11 juni 2018 kl. 14.00–15.00. Intresserade ledamöter ombads anmäla sig till kansliet under dagen.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 juni 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 juni 2018

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:34

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Beatrice Ask (M)

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (-)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

-

Roger Richtoff (SD)

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Vakant (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Vakant (MP)

Pål Jonson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (-)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande