Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Kulturutskottets protokoll 2017/18:34

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

Onsdagen den 22 augusti 2018

TID

Kl. 14.30–14.32

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av [Europeiska Solidaritetsförordningen] samt förordningen (EU) nr 375/2014

Utskottet behandlade frågan om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska Solidaritetskåren och upphävande av [Europeiska Solidaritetsförordningen] samt förordningen (EU) nr 375/2014.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och anförde följande:

Sverigedemokraterna anser att solidaritetskåren strider mot subsidiaritetsprincipen och att det kan skötas på lokal/nationell nivå. Sverigedemokraterna anser att det kan hanteras utanför EUs ramar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.