Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-06-07

TID

10.00 – 10.15 10.35 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Ordförande hälsade Leif Hård (S) välkommen som ny suppleant i utskottet.

§ 2

Kommissionens förslag om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Utskottet överlade med statssekreterare Elisabeth Backteman, Närings-departementet, om:


COM(2018) 173 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Underlaget utgjordes av en den 3 juni 2018 inkommen promemoria och en den 7 juni 2018 reviderad promemoria (dnr 1.6.1-1818-2017/18).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen är positiv till åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom livsmedelskedjan och till åtgärder som kan bidra till att nå produktionsmålet i den svenska livsmedelsstrategin. Regeringen anser att åtgärderna bör vara balanserade gentemot svensk rättstradition, att konsekvenserna för statsbudgeten bör begränsas och att de inte får ge upphov till tekniska handelshinder på den inre marknaden. Vidare avser regeringen att bevaka att företagens regelbörda inte ökar på ett sätt som hämmar företagens affärsmöjligheter.

Regeringen ser inget behov av mer långtgående åtgärder än vad som finns i det nuvarande förslaget utan anser att det räcker med möjligheten till anpassningar genom nationell lagstiftning hos medlemsstaterna. I av-vägningen mellan flexibilitet och full harmonisering anser regeringen att flexibiliteten väger tyngre då problemen med otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan skiljer sig mellan olika medlemsstater.

Följande förslag till reviderad svensk ståndpunkt, vilken accepterades av statssekreteraren, redovisades:
Regeringen är positiv till åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom livsmedelskedjan och till åtgärder som kan bidra till att nå produktionsmålet i den svenska livsmedelsstrategin. Regeringen anser att åtgärderna bör vara balanserade gentemot svensk rättstradition, att konsekvenserna för statsbudgeten bör begränsas och att de inte får ge upphov till tekniska handelshinder på den inre marknaden. Vidare avser regeringen att bevaka att företagens regelbörda inte ökar på ett sätt som hämmar företagens affärsmöjligheter.

Regeringen har tidigare framfört att vi inte ser något behov av ytterligare lagstiftning på området och att eventuella problem med otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan bör lösas inom livsmedelskedjan genom frivillig självreglering. För att värna om små och medelstora företags konkurrenskraft, och givet förhandlingsläget, anser regeringen att nuvarande direktivförslag är tillräckligt för att komma åt problemen med otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

I avvägningen mellan flexibilitet och full harmonisering anser regeringen att flexibiliteten väger tyngre då problemen med otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan skiljer sig mellan olika medlemsstater.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Jag instämmer med regeringen om att det här är lagstiftning som inte borde läggas fram på EU-nivå. Därför borde Sverige inte bara verka för att mildra konsekvenserna av direktivet, utan helt och hållet motsätta sig förslaget. Jag tycker också att den nya formuleringen om ”frivillig självreglering” är olycklig. Lagstiftning kan vara nödvändig, men då företrädesvis på nationell nivå.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 4

Invasiva främmande arter (MJU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:211.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU23.

§ 5

Ny djurskyddslag (MJU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:147 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU24 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (M,C,L,KD)

(SD)

under punkt 2

en ändamålsenlig djurskyddslag,

- (M)

- ” - 3

resultatbaserade ersättningar,

- (SD)

- ” - 4

ett gott djurskydd och respekten för djur,

- (SD)

- ” - 5

lagens tillämpningsområde,

- (M,C,L,KD)

- ” - 6

personer som är ansvariga för djurens välfärd,

- (V)

- ” - 7

grundläggande djurskydds-krav, god djurmiljö och naturligt beteende,

- (M,C,L,KD)

- ” - 8

tillräcklig tillsyn och krav på foder och vatten,

- (SD)

- ” - 11

förbud mot vissa handlingar mot djur,

- (M,C,L,KD) (SD) (V)

- ” - 13

tävling och offentlig förevisning,

- (C,KD)

- ” - 14

godkännande och registrering,

- (SD) (V)

- ” - 15

märkning och registrering av katter,

- (SD) (C)

- ” - 16

offentlig kontroll och myndigheternas uppgifter,

- (M,C,L,KD)

(SD)

- ” - 17

djurförbud och omhänder-tagande,

- (SD)

- ” - 18

straff och andra sanktioner,

- (M,C,L,KD)

- ” - 20

ökat internationellt arbete mot antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktionen,

- (KD)

- ” - 21

åtgärder mot den globala antibiotikaanvändningen,

- (C) (KD)

- ” - 22

antibiotikaanvändningen i EU,

- (V)

- ” - 23

Minknäringen.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Kommissionens förslag om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 340.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2018) 392 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013


COM(2018) 393 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

COM(2018) 394 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (MJU25)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM (2018) 173.


Utskottet justerade utlåtande 2017/18:25 efter vissa ändringar.

S- och MP-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 10

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Generaldirektör Jens Mattsson och stf. Generaldirektör Staffan Ros lämnade information om SVA:s verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 juni 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:34

§ 1

§ 2-9

§ 10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

-

-

-

Petra Ekerum (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

-

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

-

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

-

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Leif Hård (S)

O

O

-

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Mattias Vepsä (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

O

-

-

Emma Nohrén (MP)

O

O

O

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:34

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 maj – 4 juni 2018

Beteckning

Rubrik

COM-dokument

COM(2018) 266

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG

COM(2018) 276

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

COM(2018) 299

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om ett bemyndigande att inleda förhandlingar med Cap Verde i syfte att ingå ett protokoll om genomförande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Cap Verde

COM(2018) 313

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utvärdering av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för regleringsåren 1995/1996–2001/2002 (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil)

COM(2018) 330

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Ett EU som skyddar: Ren luft för alla

COM(2018) 340

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

COM(2018) 342

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av unionsgodkännandet för biocidprodukter i enlighet med artikel 42.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (Text with EEA relevance)

COM(2018) 352

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/120 vad gäller vissa fiskemöjligheter

COM(2018) 356

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd

COM(2018) 359

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser avseende antagandet av dess arbetsordning

COM(2018) 376

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurserna i det fria havet i norra Stilla havet

COM(2018) 381

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005

COM(2018) 392

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

COM(2018) 393

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013

COM(2018) 394

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

C- dokument

C(2018) 1622

KOMMISSIONENS BESLUT om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige

C(2018) 2473

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 18.5.2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europa-parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

C(2018) 2762

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.5.2018 om tillfälligt upphävande av Maltas status som officiellt fritt från tuberkulos när det gäller nötkreatursbesättningar och om ändring av bilaga I till beslut 2003/467/EG

C(2018) 2783

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.5.2018 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

C(2018) 2815

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.5.2018 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

C(2018) 2817

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.5.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 2980

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 vad gäller kraven för vissa uppgifter om märkning av olivolja

C(2018) 3162

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.5.2018 om godkännande av ändringen av Sveriges landsbygdsprogram för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

C(2018) 3174

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2017

C(2018) 3194

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2017

C(2018) 3233

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2018

om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2018

C(2018) 3649

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2017/18:FPM83

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

2017/18:FPM84

Direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.