Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Näringsutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018–08–23

TID

13.00–13.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om marknadskontroll

Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag om marknadskontroll, KOM(2017) 795 (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade departementsråd Nina Tornberg, kansliråden Ola Brohman och Hedvig Landahl, rättssakkunniga
Erla Thorisdottir samt departementssekreterarna Amina Makboul och Edvin Sarrimo, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens förslag om onlinebaserade förmedlingstjänster

Utskottet överlade med statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag om onlinebaserade förmedlingstjänster, KOM(2018) 238 (se bilaga 3).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade departementsråd Nina Tornberg, kansliråden Ola Brohman och Hedvig Landahl, rättssakkunniga
Erla Thorisdottir samt departementssekreterarna Amina Makboul och Edvin Sarrimo, Utrikesdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag om tilläggsskydd för läkemedel

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 317.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om program för den inre marknaden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 441.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning om medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 498.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 augusti 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:34

§ 1-2

3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Jonsson (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

Hanna Westerén (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

O

O

Karl Längberg (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

O

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.