Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Socialutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-05-03

TID

09.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Företrädare från Socialdepartementet informerade om förslaget till inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, prop. 2017/18:186. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 3

Modernare adoptionsregler (SoU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:121 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SoU3y.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden (SoU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:158 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SoU4y.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 5

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (SoU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:159 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:SoU5y.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 6

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap (SoU20)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:155 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 7

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (SoU25)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:186 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om dels ett besök av en parlamentarisk delegation från Kenya den 16 maj kl. 9.00-10.00, dels att talmannen den 23 maj kl. 9.00-11.30 arrangerar ett seminarium om Agenda 2030 i andrakammarsalen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att senast torsdagen den 17 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:221 Klassificering av nya psykoaktiva substanser, och motion.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 15 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:34

§ 1

§ 2-6

§ 7-10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

O

X

O

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

Sultan Kayhan (S)

Finn Bengtsson (M)

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Lena Asplund (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

X

O

X

Maj Karlsson (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.