Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Trafikutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-06-14

TID

10.30-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33

Infrastrukturfrågor (TU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:189 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU18.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om förvaltning av vägars säkerhet (TU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av COM(2018) 274.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU20.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av COM(2018) 277

Utskottet justerade utlåtande 2017/18:TU21.

§ 5

Uppskov med behandlingen av visas ärenden (TU22)

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU22.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Förslag om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 397.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Förslag om inrättade av fonden för ett sammanlänkat Europa och upphävande av förordning (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 438.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga ärenden

Mötets ordförande framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under mandatperioden. Hon önskade alla trevlig sommar.

Mötets vice ordförande framförde sitt tack till utskottets ordförande för gott samarbete under mandatperioden. Hon önskade alla trevlig sommar.

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 augusti 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 juni 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:34

§ 1-5

§ 6-8

§ 9-10

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.