Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018–04-26

TID

09:30–10:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:33.

§ 2

FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandling motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:118 och motioner

Ärendet bordlades.

§ 4

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:188 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– datum för medaljceremoni Mali07 arrangeras i Boden den 14 juni 2018.

– Partierna ska inkomma med nomineringar till sammansatt utrikes- och försvarsutskott.

§ 6

Biståndsanalys

Information om biståndsanalys av vice ordförande Gun-Britt Andersson, kanslichef Jan Pettersson och utredningssekreterare Nina Solomin, samtliga från EBA.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 3 maj 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:34

§ 1-2

§ 3-6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

X

X

X

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.